Algemene voorwaarden

Klik hier op de algemene voorwaarden te downloaden.

Algemene voorwaarden Energique Body Management

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • a) De Gebruiker: Energique Body Management, statutair gevestigd en kantoorhoudende (2921 LP) te Krimpen aan den IJssel, is de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten en massagebehandelingen. 
 • b) De Cliënt: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Gebruiker met betrekking tot fitnessactiviteiten en massagebehandelingen. Hiertoe wordt ook de stichting of vereniging gerekend. Onder de definitie van Cliënt wordt tevens verstaan werknemers van Cliënt.
 • c) Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
 • d) Massagebehandelingen: het toepassen van handgrepen op het lichaam met als doel de lichamelijke conditie te verbeteren.
 • e) Overeenkomst: Overeenkomst van opdracht tussen de Gebruiker en de Cliënt ter zake van fitnessactiviteiten en massagebehandelingen. 

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten, offertes en aanbiedingen betreffende massages en personal training op fysiek en mentaal gebied, die tussen de Gebruiker en de Cliënt worden gesloten. 
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
 3. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken. 
 5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing voor de medewerkers van Gebruiker die in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden uitvoeren.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Gebruiker en de Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

ARTIKEL 3 - HET AANBOD

 1. Het aanbod van de Gebruiker wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Gebruiker aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht. 
 2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Cliënt naar waarheid een medisch vragenformulier in dat hem door de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld. 
 3. Het aanbod omvat ten minste:
  - de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s), massageruimten en faciliteiten te bezichtigen;
  - de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
  - de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  - de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  - de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
  - op welk moment de kosten door de Gebruiker op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
  - de wijze van betaling en de betalingstermijn;
  - de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
  - het (huishoudelijk) reglement.
 4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Cliënt mogelijk te maken.
 5. Het aanbod gaat - schriftelijk of elektronisch - vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens te vinden op de website van Gebruiker. 

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST 

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod.

ARTIKEL 5 - BEDENKTIJD 

Gedurende een bedenktijd van 7 dagen na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Cliënt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. De Cliënt is dan verplicht de strippenkaart bij Gebruiker in te leveren. Het hierboven aangehaalde herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Cliënt gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten en/of massagebehandelingen.

ARTIKEL 6 - DUUR EN BEËINDIGING 

 1. De Gebruiker biedt de Cliënt ten minste de keuze uit:
  - een Strippenkaart van 5 of 10 behandelingen met een houdbaarheidsdatum van 1 jaar te rekenen vanaf de dag van het sluiten van de Overeenkomst. Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 3 en lid 4 van dit artikel. 
 2.  Tussentijdse opzegging door de Cliënt is mogelijk indien:
  - de Cliënt een ander woonadres krijgt en op een grotere afstand dan 150km woonachtig is en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Cliënt niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten en/of massagebehandelingen. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. 
 3. De Overeenkomst dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd. 
 4. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Gebruiker gerechtigd om de bijdrage over de afgenomen behandelingen te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen behandelingen en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) bijdrage en/of inschrijfgeld. 
 5. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 2 bestaat er voor de Cliënt een bevriezingsmogelijkheid. Als de Cliënt gedurende een periode van langer dan twee maanden geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractsperiode aansluitend verlengd met deze periode met een maximum van 6 maanden zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. De blessure of ziekte is aantoonbaar indien de Cliënt een medische verklaring van een onafhankelijke arts kan overleggen aan Gebruiker waaruit blijkt dat de Cliënt niet in staat is te sporten. 
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 7. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
 8. Indien de ontbinding aan de Cliënt toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 
 9. Tussentijdse opzegging door de Gebruiker is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
  - de Cliënt een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of van het toepasselijk huishoudelijk reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
  - de Cliënt zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Gebruiker of jegens een contractant van de Gebruiker. Het resterende aantal behandelingen wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Gebruiker aantoonbaar geleden schade.
 10. Indien de Gebruiker zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Gebruiker mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende aantal behandelingen wordt in dat geval terugbetaald. 

ARTIKEL 7 - PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN 

 1. De tarieven voor de strippenkaart wordt vooraf overeengekomen. 
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Gebruiker 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt. 
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt die meer dan 10% bedraagt, dan heeft de Cliënt het recht om de Overeenkomst binnen 3 weken na de bekendmaking te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering van diensten langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden. 
 4. De ontbinding dient bij schriftelijke verklaring te worden ingeroepen. Het vooruitbetaalde bedrag wordt terugbetaald.
 5. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. 

ARTIKEL 8 - VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER 

 1. De Gebruiker staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. De Gebruiker onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud. 
 3. De Gebruiker staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
 4. De Gebruiker zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. De Gebruiker treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Cliënten. 

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT 

 1. De Cliënt houdt zich aan de door de Gebruiker gegeven instructies en het huishoudelijk reglement.
 2. De Cliënt dient een medische contra-indicatie voor fitness en/of massagebehandelingen te melden aan de Gebruiker.
 3. De Cliënt dient de aanwijzingen van de Gebruiker c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Cliënt niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Cliënt niet bekend is. Indien de Cliënt niet bekend is met één of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Gebruiker kenbaar te maken, zodat de Gebruiker uitleg kan geven.
 4. Het is de Cliënt niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de Cliënt niet toegestaan te roken in de door de Gebruiker  beschikbaar gestelde fitnessruimtes en massagekamer.
 6. De Cliënt dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Gebruiker mede te delen.
 7. Alleen in geval van uiterste noodzaak kan een afspraak uiterlijk 48 uur van te voren kosteloos door de Cliënt worden geannuleerd. Het maken van een afspraak is niet vrijblijvend. Voor afspraken die niet worden nagekomen, korter dan 48 uur van te voren worden geannuleerd of waarbij de Cliënt later (> 15 minuten) op het geplande tijdstip arriveert worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht. De Cliënt conformeert zich bij het maken van een afspraak aan deze annuleringsvoorwaarden.
 8. Het is werknemers van Cliënt toegestaan bij uiterste noodzaak een vervanger te sturen die de gemaakte afspraak nakomt.
 9. Het is werknemers van Cliënt toegestaan dezelfde strippenkaart onderling uit te wisselen. Per fitnesstraining en/of massagebehandeling geldt een maximum van 1 persoon. 

ARTIKEL 10 - TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN 

 1. De Gebruiker kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden  faciliteiten en openingstijden. De Gebruiker zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Cliënt heeft de Cliënt gedurende 3 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald. 

ARTIKEL 11 - BEWIJS VAN DEELNAME 

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en na overhandiging van een kopie van een recent legitimatiebewijs, ontvangt de Cliënt een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Gebruiker is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen. De kosten voor een nieuw bewijs bedragen €10,-. 

ARTIKEL 12 - BETALING 

 1. De verschuldigde tarieven worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen. De betaling moet verricht worden met contante middelen of door overmaking per bank.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Cliënt van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Gebruiker schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen. 
 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Gebruiker gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is de Gebruiker bevoegd om de Cliënt de toegang tot het pand van Gebruiker te weigeren.
 4. Indien de Cliënt niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Gebruiker bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen. 

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID 

 1. De Gebruiker aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade door welke oorzaak ontstaan anders dan schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of tengevolge van eigen opzet of grove schuld. Het schadebedrag dat Gebruiker gehouden is te vergoeden is ten hoogste driemaal het tarief van de diensten die door Gebruiker volgens de Overeenkomst zijn verricht of een evenredig deel daarvan.
 2. De aansprakelijkheid van Gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Gebruiker maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatievan Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

ARTIKEL 14 - KLACHTEN 

 1. De Cliënt dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Cliënt de gebreken heeft geconstateerd – schriftelijk bij de Gebruiker in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 2. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Cliënt zijn rechten ter zake verliest.
 3. De Gebruiker beantwoordt de door de Cliënt bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Gebruiker per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

ARTIKEL 15- TOEPASSELIJK RECHT

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.

Neem gerust contact op: michael@energiquebm.nl - 06 - 276 588 35 Plan uw route

Daadwerkelijk afvallen

"Nu weet ik gemotiveerd te blijven."

Hulp voor een goede balans tussen sporten en een gezond voedingspatroon.

Lees meer >

In balans met massage

"Ik ben een totaal ander mens."

Rust in lichaam en geest met onze ontspannings- en sportmassages!

Lees meer >

Weer vitaal na revalidatie

"Had ik dit maar eerder aangepakt."

Massages, fitness, begeleiding en fysiotherapie om weer vitaal te worden.

Lees meer >

Copyright © 2014 Energique Body Management. Alle rechten voorbehouden. Webdesign door Internetbureau Antum